Aye Thin Cho Swe - ေအသင္ခ်ဳိေဆြ

Aye Thin Cho Swe - Lan Ma kwe Kyay ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - လမ္းမခြဲေၾကး
1. Aye Thin Cho Swe - Lan Ma kwe Kyay
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - လမ္းမခြဲေၾကး
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - နန္းမွာလား
2. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - နန္းမွာလား
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - အနီးဆံုးလူ
3. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - အနီးဆံုးလူ
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - မယံုႏိုင္ဘူး
4. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - မယံုႏိုင္ဘူး
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - စာ
5. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - စာ
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - ေတာင္းတဲ့ဆုနဲ႔ျပည့္၀ရေစသား
6. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - ေတာင္းတဲ့ဆုနဲ႔ျပည့္၀ရေစသား
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - ခြင့္လႊတ္ေနာ္
7. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - ခြင့္လႊတ္ေနာ္
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - မုသားမ်ားနဲ႔အခ်စ္
8. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - မုသားမ်ားနဲ႔အခ်စ္
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခန္း
9. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုခန္း
Aye Thin Cho Swe ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု
10. Aye Thin Cho Swe
ေအသင္ခ်ဳိေဆြ - အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု