Bunny Phyoe - ဘန္နီၿဖိဳး

Bunny Phyoe - Ma Phyit Thint Bu ... Ma Chit Thint Bu ဘန္နီၿဖိဳး - မျဖစ္သင့္ဘူး မခ်စ္သင့္ဘူး
1. Bunny Phyoe - Ma Phyit Thint Bu ... Ma Chit Thint Bu
ဘန္နီၿဖိဳး - မျဖစ္သင့္ဘူး မခ်စ္သင့္ဘူး
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ေမ့ေဆး
2. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ေမ့ေဆး
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ႏွစ္ပတ္လည္
3. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ႏွစ္ပတ္လည္
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ငါ့ဘက္မၾကည့္ပါနဲ႔
4. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ငါ့ဘက္မၾကည့္ပါနဲ႔
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - မ်က္ႏွာလြဲ
5. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - မ်က္ႏွာလြဲ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - အေ၀းေရာက္သြားခိုက္မွာ
6. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - အေ၀းေရာက္သြားခိုက္မွာ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - မင္းတစ္ေယာက္ထဲ
7. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - မင္းတစ္ေယာက္ထဲ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ဥမၼာလီဇာ
8. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ဥမၼာလီဇာ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ဆုေတာင္းေပးမယ့္သူ
9. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ဆုေတာင္းေပးမယ့္သူ
Bunny Phyoe ဘန္နီၿဖိဳး - ရန္မျဖစ္ေတာ့ဘူး
10. Bunny Phyoe
ဘန္နီၿဖိဳး - ရန္မျဖစ္ေတာ့ဘူး