Bunny Phyoe - ဘန္နီၿဖိဳး

Bunny Phyoe - Oh Hot Tal ဘန္နီၿဖိဳး - Oh ေဟာ့တယ္
21. Bunny Phyoe - Oh Hot Tal
ဘန္နီၿဖိဳး - Oh ေဟာ့တယ္
Bunny Phyoe - A Wayy Yout Thwarr Khite Hmar ဘန္နီၿဖိဳး - အေ၀းေရာင္သြားခိုက္မွာ
22. Bunny Phyoe - A Wayy Yout Thwarr Khite Hmar
ဘန္နီၿဖိဳး - အေ၀းေရာင္သြားခိုက္မွာ
Bunny Phyoe - Chit Tal Hote ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်စ္တယ္ဟုတ္
23. Bunny Phyoe - Chit Tal Hote
ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်စ္တယ္ဟုတ္
Bunny Phyoe - Myat Nhar Hlwal ဘန္နီၿဖိဳး - မ်က္ႏွာလႊဲ
24. Bunny Phyoe - Myat Nhar Hlwal
ဘန္နီၿဖိဳး - မ်က္ႏွာလႊဲ
Bunny Phyoe - Char Tate A Twet ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်ာတိတ္အတြက္
25. Bunny Phyoe - Char Tate A Twet
ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်ာတိတ္အတြက္
Bunny Phyoe - Chit Tal Hote ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်စ္တယ္ဟုတ္
26. Bunny Phyoe - Chit Tal Hote
ဘန္နီၿဖိဳး - ခ်စ္တယ္ဟုတ္
Bunny Phyoe - Ma Htin Khae Bu ဘန္နီၿဖိဳး - မထင္ခဲ့ဘူး
27. Bunny Phyoe - Ma Htin Khae Bu
ဘန္နီၿဖိဳး - မထင္ခဲ့ဘူး
Bunny Phyoe - Sat Yan Ma Shi Thu ဘန္နီၿဖိဳး - ဆက္ရန္မရွိသူ
28. Bunny Phyoe - Sat Yan Ma Shi Thu
ဘန္နီၿဖိဳး - ဆက္ရန္မရွိသူ
Bunny Phyoe - Nin Ma Shi Yin ဘန္နီၿဖိဳး - နင္မရွိရင္
29. Bunny Phyoe - Nin Ma Shi Yin
ဘန္နီၿဖိဳး - နင္မရွိရင္
Bunny Phyoe - Yin Htel Ka ဘန္နီၿဖိဳး - ရင္ထဲက
30. Bunny Phyoe - Yin Htel Ka
ဘန္နီၿဖိဳး - ရင္ထဲက