Cho Pyone - ခ်ဳိျပံဳး

Cho Pyone - Myanmar Song ခ်ဳိျပံဳး - အလွကမာၻေၿမ
1. Cho Pyone - Myanmar Song
ခ်ဳိျပံဳး - အလွကမာၻေၿမ
Cho Pyone - Chit Thu To A Kyaung ခ်ဳိျပံဳး - ခ်စ္သူတို႔အေၾကာင္း
2. Cho Pyone - Chit Thu To A Kyaung
ခ်ဳိျပံဳး - ခ်စ္သူတို႔အေၾကာင္း
Cho Pyone - A Chit Ko A Chit Ne Lal Mal ခ်ဳိျပံဳး - အခ်စ္ကိုအခ်စ္နဲ႔လဲမယ္
3. Cho Pyone - A Chit Ko A Chit Ne Lal Mal
ခ်ဳိျပံဳး - အခ်စ္ကိုအခ်စ္နဲ႔လဲမယ္
Cho Pyone - Ko Tar Chit Sate Tate Tate Phyay Mal ခ်ဳိျပံဳး - ကိုယ္သာခ်စ္စိတ္တိတ္တိတ္ေျဖမယ္
4. Cho Pyone - Ko Tar Chit Sate Tate Tate Phyay Mal
ခ်ဳိျပံဳး - ကိုယ္သာခ်စ္စိတ္တိတ္တိတ္ေျဖမယ္
Cho Pyone - Thal Nu Ywal ခ်ဳိျပံဳး - သည္းႏုရြယ္
5. Cho Pyone - Thal Nu Ywal
ခ်ဳိျပံဳး - သည္းႏုရြယ္
Cho Pyone - Pan Padauk To Kway Yar Myay ခ်ဳိျပံဳး - ပန္းပိေတာက္တို႔ေၾကြရာေျမ
6. Cho Pyone - Pan Padauk To Kway Yar Myay
ခ်ဳိျပံဳး - ပန္းပိေတာက္တို႔ေၾကြရာေျမ
Cho Pyone - Shwe Man Se To ခ်ဳိျပံဳး - ေရႊမန္းဆီသို႔
7. Cho Pyone - Shwe Man Se To
ခ်ဳိျပံဳး - ေရႊမန္းဆီသို႔
Cho Pyone - Kyon Ma Chit Thu Sanay Thar ခ်ဳိျပံဳး - ကၽြန္မခ်စ္သူစေနသား
8. Cho Pyone - Kyon Ma Chit Thu Sanay Thar
ခ်ဳိျပံဳး - ကၽြန္မခ်စ္သူစေနသား
Cho Pyone - Chit Thu Way Way Twar Par Ne Lar ခ်ဳိျပံဳး - ခ်စ္သူေ၀းေ၀းသြားပါနဲ႔လား
9. Cho Pyone - Chit Thu Way Way Twar Par Ne Lar
ခ်ဳိျပံဳး - ခ်စ္သူေ၀းေ၀းသြားပါနဲ႔လား
Cho Pyone - Thu Sein Twe Ma Hote Par ခ်ဳိျပံဳး - သူစိမ္းေတြမဟုတ္ပါ
10. Cho Pyone - Thu Sein Twe Ma Hote Par
ခ်ဳိျပံဳး - သူစိမ္းေတြမဟုတ္ပါ