Doe Lone - ဒိုးလံုး

Doe Lone ဒိုးလံုး - ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္
1. Doe Lone
ဒိုးလံုး - ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္
Doe Lone ဒိုးလံုး - အို မလုပ္နဲ႔
2. Doe Lone
ဒိုးလံုး - အို မလုပ္နဲ႔
Doe Lone ဒိုးလံုး - ဒီအခ်စ္ကိုမရရင္႐ူးမယ္
3. Doe Lone
ဒိုးလံုး - ဒီအခ်စ္ကိုမရရင္႐ူးမယ္
Doe Lone ဒိုးလံုး - ငါတမ္းတေနမွာ
4. Doe Lone
ဒိုးလံုး - ငါတမ္းတေနမွာ
Doe Lone ဒိုးလံုး - မရွိေသးဘူး
5. Doe Lone
ဒိုးလံုး - မရွိေသးဘူး
Doe Lone ဒိုးလံုး - မရွိေသးဘူး
6. Doe Lone
ဒိုးလံုး - မရွိေသးဘူး
Doe Lone ဒိုးလံုး - ေသာက
7. Doe Lone
ဒိုးလံုး - ေသာက
Doe Lone ဒိုးလံုး - ၾကင္နာလို႔ခ်စ္ပါရေစ
8. Doe Lone
ဒိုးလံုး - ၾကင္နာလို႔ခ်စ္ပါရေစ
Doe Lone ဒိုးလံုး - စားသံုးၾကည့္
9. Doe Lone
ဒိုးလံုး - စားသံုးၾကည့္
Doe Lone ဒိုးလံုး - ခ်စ္ဦးေမ
10. Doe Lone
ဒိုးလံုး - ခ်စ္ဦးေမ