Hae Lay - ဟဲေလး

Hae Lay ဟဲေလး - ၀ါရင့္ကမာၻရင့္(၂)
1. Hae Lay
ဟဲေလး - ၀ါရင့္ကမာၻရင့္(၂)
Hae Lay ဟဲေလး - အလြမ္း
2. Hae Lay
ဟဲေလး - အလြမ္း
Hae Lay ဟဲေလး - ဘယ္လိုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါေစ
3. Hae Lay
ဟဲေလး - ဘယ္လိုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါေစ
Hae Lay ဟဲေလး - ခိုနားရာ
4. Hae Lay
ဟဲေလး - ခိုနားရာ
Hae Lay ဟဲေလး - ေတာင္ေ၀ွးေလးလို
5. Hae Lay
ဟဲေလး - ေတာင္ေ၀ွးေလးလို
Hae Lay ဟဲေလး
6. Hae Lay
ဟဲေလး
Hae Lay ဟဲေလး - တစ္မိုးေအာက္တစ္ေယာက္တည္း
7. Hae Lay
ဟဲေလး - တစ္မိုးေအာက္တစ္ေယာက္တည္း
Hae Lay ဟဲေလး - ႏွစ္နားညီ
8. Hae Lay
ဟဲေလး - ႏွစ္နားညီ
Hae Lay ဟဲေလး - ငါ့ခ်စ္သူေက်ာက္႐ုပ္ႀကီး
9. Hae Lay
ဟဲေလး - ငါ့ခ်စ္သူေက်ာက္႐ုပ္ႀကီး
Hae Lay ဟဲေလး - ဘာျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္တယ္
10. Hae Lay
ဟဲေလး - ဘာျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္တယ္