Alex - Ma Ma Chit Lo Ma Phyit
အက္လက္စ္ - မ မခ်စ္လို႔မျဖစ္
Alex - Ma Ma Chit Lo Ma Phyit အက္လက္စ္ - မ မခ်စ္လို႔မျဖစ္
Alex - Ma Ma Chit Lo Ma Phyit
အက္လက္စ္ - မ မခ်စ္လို႔မျဖစ္
Alex - Chit Tay Lar အက္လက္စ္ - ခ်စ္ေသးလား
Alex - Chit Tay Lar
အက္လက္စ္ - ခ်စ္ေသးလား
Alex - Away Ka Chit Nay Mal အက္လက္စ္ - အေ၀းကခ်စ္ေနမယ္
Alex - Away Ka Chit Nay Mal
အက္လက္စ္ - အေ၀းကခ်စ္ေနမယ္
Alex - Way Lwint Chin Ye Nout Sone Chay Yar အက္လက္စ္ - ေ၀းလြင့္ျခင္းရဲ႕ေနာက္ဆံုးေျခရာ
Alex - Way Lwint Chin Ye Nout Sone Chay Yar
အက္လက္စ္ - ေ၀းလြင့္ျခင္းရဲ႕ေနာက္ဆံုးေျခရာ
Alex - A Lwan Moe Sat Myar အက္လက္စ္ - အလြမ္းမိုးစက္မ်ား
Alex - A Lwan Moe Sat Myar
အက္လက္စ္ - အလြမ္းမိုးစက္မ်ား
Alex - Sin Sar Par Own အက္လက္စ္ - စဥ္းစားပါဦး
Alex - Sin Sar Par Own
အက္လက္စ္ - စဥ္းစားပါဦး
Alex - Mi Moe Ko အက္လက္စ္ - မိမိုးကို
Alex - Mi Moe Ko
အက္လက္စ္ - မိမိုးကို
Alex - A Yuu Khan Hna Lone Thar အက္လက္စ္ - အယူခံႏွလံုးသား
Alex - A Yuu Khan Hna Lone Thar
အက္လက္စ္ - အယူခံႏွလံုးသား
Alex - Sate Kuu Lamin Thi Chin အက္လက္စ္ - စိတ္ကူးလမင္းသီခ်င္း
Alex - Sate Kuu Lamin Thi Chin
အက္လက္စ္ - စိတ္ကူးလမင္းသီခ်င္း
Alex - Ta Thet Lone Pal Ta Thi Ya Nay Mal အက္လက္စ္ - တစ္သက္လံုးပဲသတိရေနမယ္
Alex - Ta Thet Lone Pal Ta Thi Ya Nay Mal
အက္လက္စ္ - တစ္သက္လံုးပဲသတိရေနမယ္