L Sai Ze - Ma Pyaung Lal Tet Te Nga` Yin Htal
Lဆိုင္းဇီ - မေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ငါ့ရင္ထဲ
L Sai Ze - Ma Pyaung Lal Tet Te Nga` Yin Htal Lဆိုင္းဇီ - မေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ငါ့ရင္ထဲ
L Sai Ze - Ma Pyaung Lal Tet Te Nga` Yin Htal
Lဆိုင္းဇီ - မေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ငါ့ရင္ထဲ
L Sai Ze - Hlae` Kyi Par Own Lar Lဆိုင္းဇီ - လွည့္ၾကည့္ပါဦးလား
L Sai Ze - Hlae` Kyi Par Own Lar
Lဆိုင္းဇီ - လွည့္ၾကည့္ပါဦးလား
L Sai Ze - Lar Chin Yin A Nee Lay Lဆိုင္းဇီ - လာခ်င္ရင္အနီးေလး
L Sai Ze - Lar Chin Yin A Nee Lay
Lဆိုင္းဇီ - လာခ်င္ရင္အနီးေလး
L Sai Ze - Min A Kyaung Eain Mat Lဆိုင္းဇီ - မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္
L Sai Ze - Min A Kyaung Eain Mat
Lဆိုင္းဇီ - မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္
L Sai Ze - Yat Sat Yat Tal Lဆိုင္းဇီ - ရက္စက္ရက္တယ္
L Sai Ze - Yat Sat Yat Tal
Lဆိုင္းဇီ - ရက္စက္ရက္တယ္
L Sai Ze - Tate Tate Lay Pal Chit Twar Mal Lဆိုင္းဇီ - တိတ္တိတ္ေလးပဲခ်စ္သြားမယ္
L Sai Ze - Tate Tate Lay Pal Chit Twar Mal
Lဆိုင္းဇီ - တိတ္တိတ္ေလးပဲခ်စ္သြားမယ္
L Sai Ze - Hna Ko Kyar Lဆိုင္းဇီ - ႏွစ္ကိုယ္ၾကား
L Sai Ze - Hna Ko Kyar
Lဆိုင္းဇီ - ႏွစ္ကိုယ္ၾကား
L Sai Ze - A Yin A Tine Pal Lဆိုင္းဇီ - အရင္အတိုင္းပဲ
L Sai Ze - A Yin A Tine Pal
Lဆိုင္းဇီ - အရင္အတိုင္းပဲ
L Sai Ze - Hnote Sat Htwet Khwer Thu Lဆိုင္းဇီ - ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသူ
L Sai Ze - Hnote Sat Htwet Khwer Thu
Lဆိုင္းဇီ - ႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာသူ
L Sai Ze - Yangon Moe Yangon Thar Lဆိုင္းဇီ - ရန္ကုန္မိုးရန္ကုန္သား
L Sai Ze - Yangon Moe Yangon Thar
Lဆိုင္းဇီ - ရန္ကုန္မိုးရန္ကုန္သား