မို႔မို႔ - ခြဲလို႔မျဖစ္
Moh Moh မို႔မို႔ - ခြဲလို႔မျဖစ္
Moh Moh
မို႔မို႔ - ခြဲလို႔မျဖစ္
Moh Moh မို႔မို႔ - မ်က္စိမွိတ္ခ်စ္ေနမယ္
Moh Moh
မို႔မို႔ - မ်က္စိမွိတ္ခ်စ္ေနမယ္
Moh Moh မို႔မို႔ - ခ်စ္သူသို႔
Moh Moh
မို႔မို႔ - ခ်စ္သူသို႔
Moh Moh - Tain Twey L မို႔မို႔ - တိမ္ေတြလို
Moh Moh - Tain Twey L
မို႔မို႔ - တိမ္ေတြလို
Moh Moh - Ma Khuu Kyay မို႔မို႔ - မခူးေၾကး
Moh Moh - Ma Khuu Kyay
မို႔မို႔ - မခူးေၾကး
Moh Moh - Sway မို႔မို႔ - ေဆြး
Moh Moh - Sway
မို႔မို႔ - ေဆြး
Moh Moh - Forever မို႔မို႔ - ထာဝရ
Moh Moh - Forever
မို႔မို႔ - ထာဝရ
Moh Moh မို႔မို႔ - တစ္ရက္ေတာ့ငိုပါ
Moh Moh
မို႔မို႔ - တစ္ရက္ေတာ့ငိုပါ
Moh Moh - Polar Bali မို႔မို႔ - ပိုလာဘာလီ
Moh Moh - Polar Bali
မို႔မို႔ - ပိုလာဘာလီ
Moh Moh မို႔မို႔ - မသြားနဲ႔အေ၀း
Moh Moh
မို႔မို႔ - မသြားနဲ႔အေ၀း
Moh Moh မို႔မို႔ - ေသခ်ာသြားရင္
Moh Moh
မို႔မို႔ - ေသခ်ာသြားရင္
Moh Moh မို႔မို႔ - အခ်စ္ဆံုးလို႔
Moh Moh
မို႔မို႔ - အခ်စ္ဆံုးလို႔
Moh Moh မို႔မို႔ - ေဆြး
Moh Moh
မို႔မို႔ - ေဆြး
Moh Moh မို႔မို႔ - ေရႊၿမိဳင္မွာပဲေနေတာ့မယ္
Moh Moh
မို႔မို႔ - ေရႊၿမိဳင္မွာပဲေနေတာ့မယ္